خدمات

شرکت توسعه نفت و گاز خوزستان شنبه-های-بدون-پسماند-کاپ شنبه های بدون پسماند (کاپ) بازیافت بیشتر، کره زمین بهتر! (استنداپ تمیزاینا)

افتخار همکاری با

موشن گرافیک
مستند
طراحی
استندآپ

همکاری با رسانه نوین همکاری با رسانه نوین رسانه نوین در شبکه های اجتماعی