خدمات

شرکت توسعه نفت و گاز خوزستان شنبه-های-بدون-پسماند-کاپ شنبه های بدون پسماند (کاپ) بازیافت بیشتر، کره زمین بهتر! (استنداپ تمیزاینا)

افتخار همکاری با

موشن گرافیک
طراحی
استندآپ

همکاری با رسانه نوین همکاری با رسانه نوین رسانه نوین در شبکه های اجتماعی درباره رسانه نوین در باره رسانه نوین مجله رسانه نوین مجله رسانه نوین داستان رسانه نوین مجله رسانه نوین